Adatvédelem


ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. Az adatkezelés célja és hatálya
A Fedra Optika (a továbbiakban: Optika) tulajdonosa és üzemeltetője.:Fekete Edit(székhely: Budapest 1101 Salgótarjáni utca 61/d  2/94.), a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak és követelményrendszernek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak (lásd: https://www.naih.hu/index.html),valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) elvárásainak.
Az Optika adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő jelen adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető a www.fedraoptika.hu internetes elérhetőségen keresztül.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi szabályzat bármi kori megváltoztatására. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.
Adatkezelő a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsoltban felmerülő esetleges kérdéseket az Adatkezelő alábbi elérhetőségein tud fogadni:
Székhely: Budapest 1101 Salgótarjáni utca 61/d 2/94.
Optika telephelye: 1161 Budapest Hősök Tere 7-9.
Email: fedraoptika@gmail.com
Tel.: +36 20 293 32 14, +36 70 90 88 004, +36 1 920 13 31
Adatkezelő teljes mértékben elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért az esetlegesen felmerülő személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére terjed ki. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
2. Az adatkezelő adatai
Név: Fekete Edit Henriette e.v.
Székhely: Budapest 1101 Salgótarjáni utca 61/d 2/94.
Optika telephelye: 1161 Budapest Hősök Tere 7-9.
2
Adószám: 68367291-1-43 Telefonszám: +36 20 293 32 14, +36 70 90 88 004, +36 1 920 13 31
E-mail: fedraoptika@gmail.com
Honlap: www.fedraoptika.hu
Adatvédelmi felelős: A GDPR rendelet alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az ügyfelek rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.
3. Fogalom meghatározások, definíciók "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; "az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
3
"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; "nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; "profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 4. Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja Személyes adatok köre Az adatkezelés célja, időtartama Az adatkezelés jogalapja Viselt név (házassági név), születési név, családi állapot, lakcím, anyja születési neve, születési hely, születési idő, e-mail cím, telefon, személyi igazolvány és lakcímkártya száma, TB kártya száma, adóazonosító jel, bankszámla szám, állampolgárság, munkába lépés kezdő és befejező időpontja, munkakör, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolata, fénykép, önéletrajz, munkabér összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok, a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága, a Adatkezelő munkatársainak, alkalmazottainak a feladatuk ellátásához a vonatkozó jogszabályok által feltétlenül szükséges személyes adatok kezelése, munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése, és annak megszüntetése. A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, az adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a Info.tv. 5. § (1) bek. a) és b) pont
4
Személyes adatok köre Az adatkezelés célja, időtartama Az adatkezelés jogalapja munkaviszony megszűnésének módja, indokai Álláspályázatra jelentkező munkavállalók adatainak kezelése esetében az alábbi személyes adatok kezelhetők: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van). munkaviszony megszűnését követő 3 év. Álláspályázatra jelentkező munkavállalók esetében a személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, esetleges munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig tart. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. Számlázás: számlázási adatok, ügyintézők elérhetősége (telefon, email cím) Levelezési rendszer: név, cím/székhely, telefon, email cím, web oldal, cég név Adatkezelő vevőinek az adatkezelő nyilvántartásához és a vonatkozó jogszabályok által feltétlenül szükséges személyes adatok kezelése szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, illetve üzleti kapcsolattartás céljából. Jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését Info.tv. 5. § (1) bek. a) és b) pont
5
Személyes adatok köre Az adatkezelés célja, időtartama Az adatkezelés jogalapja követő 5 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Számlázás: - számlázási adatok, ügyintézők elérhetősége (telefon, email cím) Levelezési rendszer: név, cím/székhely, telefon, email cím, web oldal, cég név Adatkezelő beszállítóinak az adatkezelő nyilvántartásához és a vonatkozó jogszabályok által feltétlenül szükséges személyes adatok kezelése szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, illetve üzleti kapcsolattartás céljából. Jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. Info.tv. 5. § (1) bek. a) és b) pont Megrendelés során megadandó személyes adatok az alábbiak: - cégnév - név - telefonszám - ajánlatkérés tárgya Adatkezelő célja: kapcsolatfelvétel, a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, tájékoztatás nyújtása adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok címzettjei: adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az esetleges tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói. Info.tv. 5. § (1) bek. a) és b) pont
6
Személyes adatok köre Az adatkezelés célja, időtartama Az adatkezelés jogalapja A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig tart. Látásvizsgálat során megadandó személyes adatok (amelyek vizsgálati kartonba kerülnek) az alábbiak: - név - telefonszám - születési dátum - ajánlatkérés tárgya Adatkezelő célja: kapcsolatfelvétel, a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, tájékoztatás nyújtása megvizsgált személy szemének állapotáról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok címzettjei: adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az esetleges tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig tart. Info.tv. 5. § (1) bek. a) és b) pont A megrendelés, valamint a látásvizsgálat elvégzésével a Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait az adatkezelő a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a megrendelést és a látásvizsgálatot önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
7
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen, valamint olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései az érintettek önkéntes hozzájárulásán, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Adatkezelő adatkezelési irányelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
- 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, cookie-k: Adatkezelő számára a Facebook és a Google, továbbá adatkezelő üzleti partnere, az OnlineFoto Kft., valamint adatkezelő honlap üzemeltetője (Webnode AG) és könyvelője (Certus Factum Kft.), mint harmadik személyek adatfeldolgozást nyújtanak a felhasználói élmény javítása, továbbá adatkezelő és ügyfelei igényeinek kiszolgálása céljából. Adatkezelő ennek érdekében az érintettek beleegyezésével az érintettek fentiekben rögzített személyes adatait továbbítja ezen harmadik személyek felé. Adatkezelő kijelenti, hogy honlapján kis adatcsomagot, ún. sütiket (cookie) használ, melyek a magasabb szintű, minőségibb felhasználói élményt szolgálják információkat gyűjtve a látogatókról és eszközeikről, megjegyezve a látogatók egyéni beállításait, Adatkezelő a honlapján a Facebook és a Google Analytics, mint harmadik felek sütijeit alkalmazza. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat. Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet
8
adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni. Ezért az adatkezelő honlapjain az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. Adatkezelő kijelenti, hogy a fenti harmadik személyek, mint adatfeldolgozók kötelesek betartani a mindenkor hatályos nemzeti és uniós jogszabályokat, valamint uniós jogi aktusokat. Amennyiben adatkezelő jogtalan adatfelhasználást érzékel, először azonnal panasszal él fenti adatfeldolgozók irányába, ennek eredménytelensége esetén pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azonnali segítségét kéri. Az adatfeldolgozók részletes adatai:

1. név: Google Ireland Ltd. székhely: Ireland, Dublin 4, Barrow 00 adatfeldolgozás célja: személyre szabott hirdetés megjelenítése, felhasználói élmény növelése adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, email

2. név: Facebook, Inc. székhely: 1 Hacker Way; Menlo Park, California 94025 adatfeldolgozás célja: személyre szabott hirdetés megjelenítése, felhasználói élmény növelése adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, email

3. név: OnlineFoto Kft. székhely: 1025 Budapest, Virágárok utca 6/a. adatfeldolgozás célja: Az optika online fotó átvevőhely is, így ezen online módon megrendelt fotók átadása adatfeldolgozással érintett adatok köre: fényképeken látható információk (arc, egyéb releváns adatok, információk megrendeléstől függően), megrendelő neve, telefonszáma, email címe, számlázási címe.

4. Honlapüzemeltető név: Webnode AG székhely: Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland adatfeldolgozás célja: hirdetés megjelenítése, felhasználói élmény növelése adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, email, telefonszám

5. Könyvelö: név: Certus Factum Kft. székhely: 1161 Budapest, Cziráki u.26-32 A épület 36/A adatfeldolgozás célja: adatkezelő törvényi kötelezettségének (adóbevallás) való megfelelés elősegítése adatfeldolgozással érintett adatok köre: vevők-szállítók neve, címe, megrendelés adatai

6. Adatvédelmi incidensek kezelése Adatkezelő számítógépes rendszerén keresztül naplózni szükséges az egyes hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
9
Adatkezelő munkavállalói ha a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik adatkezelő ügyvezetőjét, vagy a munkáltatói jogok gyakorlóját. Adatvédelmi incidens adatkezelő vevői, szállítói, egyéb partnerei részéről is jelezhető adatkezelő központi e-mail címén, telefonszámán is. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  az adatvédelmi incidens időpontját,  az adatvédelmi incidens körülményeit, és hatásait,  az érintett személyes adatok körét,  az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
7.1. Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő adatkezelése során megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a fentieknek megfelelő tájékoztatását.
10
7.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan, vagy helytelen személyes adatok helyesbítését és a hiányos, vagy valós adatok kiegészítését.
7.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
11
7.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
7.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.8. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
7.9. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
7.10. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu